ΓΝΩΣΗ

ΓΝΩΣΗ

Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

Πότε ένας άνθρωπος θεωρείται μορφωμένος

Ρώτησαν κάποτε τον φιλόσοφο Σωκράτη πότε ένας άνθρωπος θεωρείται μορφωμένος. Δεν ανέφερε καθόλου την συσσώρευση γνώσεων. Απεναντίας απάντησε με τον εξής τρόπο: «Η μόρφωση, είναι θέμα συμπεριφοράς. Ποιους ανθρώπους θεωρώ μορφωμένους; 
1. Πρώτα απ'όλους αυτούς που ελέγχουν δυσάρεστες καταστάσεις, αντί να ελέγχονται από αυτές... 
2. Αυτούς που αντιμετωπίζουν όλα τα γεγονότα με γενναιότητα και λογική... 
3. Αυτούς που είναι έντιμοι σε όλες τους τις συνδιαλλαγές 
4. Αυτούς που αντιμετωπίζουν γεγονότα δυσάρεστα και ανθρώπους αντιπαθείς καλοπροαίρετα...
 5. Αυτούς που ελέγχουν τις απολαύσεις τους...
 6. Αυτούς που δεν νικήθηκαν από τις ατυχίες & τις αποτυχίες τους... 
7. Αυτούς που δεν έχουν φθαρεί από τις επιτυχίες και την δόξα τους...».

Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

Τα θέματα των ενδοσχολικών εξετάσεων δεν εκτίθενται σε δημοσιότητα Δεν χορηγούνται φωτοαντίγραφα των γραπτών των εξετάσεων

Το υπουργείο Παιδείας με έγγραφό του ενημερώνει τις σχολικές μονάδες ότι, κατόπιν ερωτήματος που υπεβλήθη στη Νομική Υπηρεσία του οικείου υπουργείου σχετικά με τη δημοσιοποίηση των θεμάτων των ενδοσχολικών εξετάσεων και τη χορήγηση φωτοαντιγράφων των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων, εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 33/2014 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Τμήμα Γ΄), η οποία έγινε δεκτή από τον αναπληρωτή υπουργό, κ. Κουράκη Α., σύμφωνα με την οποία:
"α)Τα θέματα των ενδοσχολικών εξετάσεων μαθητών των Γυμνασίων και των Λυκείων, δεν έχουν, κατ΄ έννοια, αυθύπαρκτη και αυτοτελή υπόσταση εγγράφου, αλλά αποτελούν συστατικό και αναπόσπαστο στοιχείο των γραπτών δοκιμίων. Τα θέματα αυτά εξυπηρετούν, αποκλειστικώς και μόνο, την εκπαιδευτική διαδικασία των δημοσίων σχολείων και δεν εκτίθενται σε δημοσιότητα και σε πρόσβαση τρίτων.
β)Δεν υφίσταται δυνατότητα χορηγήσεως φωτοαντιγράφων των γραπτών δοκιμίων των εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων και των Λυκείων, αλλά μόνο δυνατότητα επιδείξεως των εν λόγω γραπτών δοκιμίων στους μαθητές ή στους κηδεμόνες τους".

Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

Αρχικοί χρόνοι ανωμάλων ρημάτων

Αρχικοί χρόνοι ανωμάλων ρημάτων

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ


ἀγγέλω, ἤγγελλον, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἠγγέλκειν.
ἀγγέλομαι, ἠγγελλόμην, ἀγγελθήσομαι, ἠγγειλάμην-ἠγγέλμην-ἠγγέλθην, ἤγγελμαι, ἠγγέλμην.
ἄγωἦγον, ἄξω, ἤγαγον, ἀγήοχα, ἠγηόχειν.
ἄγομαιἠγόμην, ἄξομαι-ἀχθήσομαι, ἠγαγόμην-ἤχθην, ἦγμαι, ἤγμην.
ἀγωνίζομαιἠγωνιζόμην, ἀγωνιοῦμαι-ἀγωνισθήσομαι, ἠγωνισάμην-ἠγωνίσθην, ἠγώνισμαι, ἠγωνίσμην.
αἰνῶ, ᾔνουν, αἰνέσομαι & αἰνέσω, ᾔνεσα, ᾔνεκα, ᾐνέκειν·
αἰνοῦμαι, ᾐνούμην, αἰνεθήσομαι, ᾐνέθην, ᾔνημαι, ᾐνήμην
αἱρέω(-), ᾕρουν, αἱρήσω, εἷλον, ᾕρηκα, ᾑρήκειν.
αἱροῦμαιᾑρούμην, αἱρήσομαι-αἱρεθήσομαι, εἱλόμην-ᾑρέθην, ᾕρημαι, ᾑρήμην.
αἴρωᾖρον, ἀρῶ, ἦρα, ἦρκα, ἤρκειν.
αἴρομαιᾐρόμην, ἀροῦμαι-ἀρθήσομαι, ἠράμην-ἤρθην, ἦρμαι, ἤρμην.
αἰσθάνομαιᾐσθανόμην, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην, ᾔσθημαι, ᾐσθήμην.
αἰσχύνομαιᾐσχυνόμην, αἰσχυνοῦμαι, ᾐσχύνθην, ᾔσχυμμαι, ᾐσχύμμην.
αἰτιάομαι(-ῶμαι), ᾐτιώμην, αἰτιάσομαι, ᾐτιασάμην-ᾐτιάθην, ᾐτίαμαι, ᾐτιάμην.
ἀκούωἤκουον, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα, ἠκηκόειν.
ἁλίσκομαι, ἡλισκόμην, ἁλώσομαι, ἑάλων-ἥλων, ἑάλωκα- ἥλωκα, ἡλώκειν
ἀλλάττομαιἠλλαττόμην, ἀλλάξομαι-ἀλλαχθήσομαι, ἠλλαξάμην-ἠλλάχθην, ἤλλαγμαι, ἠλλάγμην.
ἁμαρτάνωἡμάρτανον, ἁμαρτήσομαι, ἥμαρτον, ἡμάρτηκα, ἡμαρτήκειν.
ἀνέχομαιἠνειχόμην, ἀνέξομαι, ἠνεσχόμην, ὑπομεμένηκα, ὑπεμεμενήκειν.
ἀπεχθάνομαιἀπηχθηνόμην, ἀπεχθήσομαι, ἀπηχθόμην, ἀπήχθημαι, ἀπηχθήμην.
ἀποκρίνομαιἀπεκρινόμην, ἀποκρινοῦμαι, ἀπεκρινάμην, ἀποκέκριμαι, ἀπεκεκρίμην.
ἀπολογέομαι(-οῦμαι), ἀπελογούμην, ἀπολογήσομαι, ἀπελογησάμην-ἀπελογήθην, ἀπολελόγημαι, ἀπελελογήμην.
ἅπτω, ἧπτον, ἅψω, ἧψα·
ἄρχω, ἦρχον, ἄρξω, ἦρξα, ἦρχα, ἤρχειν·
ἄρχομαι, ἠρχόμην, ἄρξομαι & ἀρχθήσομαι, ἠρξάμην & ἤρχθην, ἦργμαι, ἤργμην
ἄχθομαιἠχθόμην, ἀχθέσομαι, ἠχθέσθην, ἤχθημαι, ἠχθήμην.


Β
βαίνω, ἔβαινον, βήσομαι, ἔβην, βέβηκα, ἐβεβήκειν·
βαίνομαι, ἐβαινόμην, -, ἐβάθην, βέβαμαι, –
βάλλωἔβαλλον, βαλῶ, ἔβαλον, βέβληκα, ἐβεβλήκειν.
βάλλομαιἐβαλλόμην, βαλοῦμαι-βληθήσομαι, ἐβαλόμην-ἐβλήθην, βέβλημαι, ἐβεβλήμην.
βούλομαιἐβουλόμην, βουλήσομαι, ἐβουλήθην, βεβούλημαι, ἐβεβουλήμην.


Γ
γίγνομαιἐγιγνόμην, γενήσομαι-γενηθήσομαι, ἐγενόμην-ἐγενήθην, γέγονα-γεγένημαι, ἐγεγόνειν-ἐγεγενήμην.
γιγνώσκω, ἐγίγνωσκον, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἐγνώκειν·
γιγνώσκομαι, ἐγιγνωσκόμην, γνωσθήσομαι, ἐγνώσθην, ἔγνωσμαι, ἐγνώσμην


Δ
δέδοικα & δέδια, ἐδεδοίκειν -ἐδεδίειν, δείσομαι, ἔδεισα
δέχομαιἐδεχόμην, δέξομαι, ἐδεξάμην, δέδεγμαι, ἐδεδέγμην.
δεῖ, ἔδει, δεήσει, ἐδέησε,δεδέηκε, εδεδεήκει
διδράσκω, ἐδίδρασκον, δράσομαι, ἔδραν, δέδρακα, ἐδεδράκειν
δίδωμι, ἐδίδουν, δώσω, ἔδωκα, δέδωκα, ἐδεδώκειν·
δίδομαι, ἐδιδόμην, δώσομαι – δοθήσομαι, ἐδόμην – ἐδόθην, δέδομαι, ἐδεδόμην
δοκέω(-), ἐδόκουν, δόξω, ἔδοξα, δέδοκται, ἐδέδοκτο.
δοκεῖ, ἐδόκει, δόξει, ἔδοξε, δέδοκται, ἐδέδοκτο                              
δράω, ἔδρων, δράσω, ἔδρασα, δέδρακα, ἐδεδράκειν
δύναμαιἐδυνάμην, δυνήσομαι, ἐδυνήθην-ἐδυνάσθην, δεδύνημαι, ἐδεδυνήμην.Ε
ἐάω(-), εἴων, ἐάσω, εἴασα, εἴακα, εἰάκειν.                                       
ἐῶμαι, εἰώμην, ἐάσομαι, εἰάθην, εἴαμαι, εἰάμην
ἐγείρωἤγειρον, ἐγερῶ, ἤγειρα, ἐγήγερκα, ἐγηγέρκειν.
ἐγείρομαιἠγειρόμην, ἐγεροῦμαι-ἐγερθήσομαι, ἠγρόμην-ἠγέρθην, ἐγήγερμαι-ἐγρήγορα, ἐγηγέρμην-ἐγρηγόρειν.
εἰμί, ἦν, ἔσομαι, ἐγενόμην, γέγονα ἐγεγόνειν
εἶμι-ἔρχομαι, ᾖα & ᾔειν, εἶμι, ἦλθον, ἐλήλυθα, ἐληλύθειν ἐλαύνωἤλαυνον, ἐλῶ(άω-ῶ), ἤλασα, ἐλήλακα, ἐληλάκειν.
ἐνθυμέομαι(-οῦμαι), ἐνεθυμούμην, ἐνθυμήσομαι, ἐνεθυμήθην, ἐντεθύμημαι, ἐνετεθυμήμην.
ἐπίσταμαιἠπιστάμην, ἐπιστήσομαι, ἠπιστήθην, ἔγνωκα, ἐγνώκειν.
ἕπομαι, εἱπόμην, ἕψομαι, ἑσπόμην, ἠκολούθηκα, ἠκολουθήκειν.
ἐργάζομαι, εἰργαζόμην, ἐργάσομαι, εἰργασάμην, εἴργασμαι, εἰργάσμην.
ἐρωτάω(-ῶ), ἠρώτων, ἐρήσομαι, ἠρώτησα-ἠρόμην, ἠρώτηκα, ἠρωτήκειν.
ἐρωτῶμαι, ἠρωτώμην, ἐρωτηθήσομαι, ἠρωτήθην, ἠρώτημαι, ἠρωτήμην
εὑρίσκω, ηὕρισκον, εὑρήσω, ηὗρον, ηὕρηκα, ηὑρήκειν.
ἔχω, εἶχον, ἕξω-σχήσω, ἔσχον, ἔσχηκα, ἐσχήκειν.
ἔχομαι, εἰχόμην, ἕξομαι-σχήσομαι, ἐσχόμην, ἔσχημαι, ἐσχήμην.Ζ
ζήω-ῶ, ἔζων, ζήσω –ζήσομαι – βιώσομαι, ἔζησα-ἐβίωσα, ἐβίωνβεβίωκα ἐβεβιώκειν


Η
ἡγέομαι(-οῦμαι), ἡγούμην, ἡγήσομαι-ἡγηθήσομαι, ἡγησάμην-ἡγήθην, ἥγημαι, ἡγήμην.
ἡττάομαι(-ῶμαι), ἡττώμην, ἡττήσομαι-ἡττηθήσομαι, ἡττησάμην-ἡττήθην, ἥττημαι, ἡττήμην.
ἥκω, ἧκον, ἥξω, ἧξα


Θ
θνῄσκω, ἔθνησκον, θανοῦμαι, ἔθανον, τέθνηκα, ἐτεθνήκην       
θέω, ἔθεον, θεύσομαι, ἔδραμον, δεδράμηκα, ἐδεδραμήκειν.
θνῄσκω, ἔθνῃσκον, θανοῦμαι, (ἀπ)έθανον, τέθνηκα, ἐτεθνήκειν.

Ι
ἵημι, ἵην, ἥσω, ἧκα, εἷκα, εἵκειν·
ἵεμαι, ἱέμην, ἥσομαι,ἑθήσομαι, ἡκάμην, εἵμην, εἵθην, εἷμαι, εἵμην
ἱκνέομαι(-οῦμαι), ἱκνούμην, ἵξομαι, ἱκόμην, ἷγμαι, ἵγμην (συνήθως απαντάται ως σύνθετο :ἀφικνοῦμαι).                                                                                                       
 ἵστημι, ἵστην, στήσω, ἔστησα, στήσας ἔχω, στήσας εἶχον
ἵσταμαι, ἱστάμην, στήσομαι,σταθήσομαι, ἐστησάμην,ἔστην,ἐστάθην, ἕστηκα, ἑστήκειν-εἱστήκειν


Κ
καλέω(-ῶ), ἐκάλουν, καλῶ, ἐκάλεσα, κέκληκα, ἐκεκλήκειν.
καλοῦμαι, ἐκαλούμην, καλοῦμαι-κληθήσομαι, ἐκαλεσάμην-ἐκλήθην, κέκλημαι, ἐκεκλήμην.
κάμνω, ἐκαμνον, καμοῦμαι, ἔκαμον, κέκμηκα, ἐκεκμήκειν.
κεῖμαι, ἐκείμην, κείσομαι, ἐκείσθην
κλίνω, ἔκλινον, κλινῶ, ἔκλινα, κέκλικα, ἐκεκλίκειν.
κλίνομαι, ἐκλινόμην, κλινοῦμαι-κλινήσομαι, ἐκλινάμην-ἐκλίθην, κέκλιμαι, ἐκεκλίμην.
κόπτω, ἔκοπτον, κόψω, ἔκοψα, κέκοφα, ἐκεκόφειν
κόπτομαι, ἐκοπτόμην, κόψομαι – κοπήσομαι, ἐκοψάμην – ἐκόπην, κέκομμαι, ἐκεκόμμην
κρίνω, ἔκρινον, κρινῶ, ἔκρινα, κέκρικα, ἐκεκρίκειν.
κρίνομαι, ἐκρινόμην, κρινοῦμαι-κριθήσομαι, ἐκρινάμην-ἐκρίθην, κέκριμαι, ἐκεκρίμην.
κτάομαι(-ῶμαι), ἐκτώμην, κτήσομαι-κτηθήσομαι, ἐκτησάμην-ἐκτήθην, κέκτημαι, ἐκεκτήμην,κεκτήσομαι
κτείνω, ἔκτεινον, κτενῶ, ἔκτεινα, (ἀπ)έκτονα, (ἀπ)εκτόνειν.
Παθητικό: ἀποθνῄκω


Λ
λαγχάνω, ἐλάγχανον, λήξομαι, ἔλαχον, εἴληχα, εἰλήχειν.
λαμβάνω, ἐλάμβανον, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα, εἰλήφειν.
λαμβάνομαι, ἐλαμβανόμην, ληφθήσομαι, ἐλαβόμην-ἐλήφθην, εἴλημμαι, εἰλήμμην.
λανθάνω, ἐλάνθανον, λήσω, ἔλαθον, λέληθα, ἐλελήθειν.
λανθάνομαι, ἐλανθανόμην, λήσομαι-λησθήσομαι, ἐλαθόμην-ἐλήσθην, λέλησμαι, ἐλελήσμην.
λέγω, ἔλεγον, λέξω-ἐρῶ, εἶπον-ἔλεξα-εἶπα, εἴρηκα, εἰρήκειν.
λέγομαι, ἐλεγόμην, λεχθήσομαι-ῥηθήσομαι, ἐλέχθην-ἐρρήθην, εἴρημαι, εἰρήμην.
λείπω, ἔλειπον, λείψω, ἔλειψα-ἔλιπον, λέλοιπα, ἐλελοίπειν.
λείπομαι, ἐλειπόμην, λείψομαι-λειφθήσομαι, ἐλιπόμην-ἐλείφθην, λέλειμμαι, ἐλελείμμην.Μ
μανθάνω, ἐμάνθανον, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα, ἐμεμαθήκειν.
μάχομαι, ἐμαχόμην, μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην, μεμάχημαι, ἐμεμαχήμην
μένω, ἔμενον, μενῶ, ἔμεινα, μεμενηκα, ἐμεμενήκειν
μ(ε)ίγνυμι, ἐμ(ε)ίγνυν, μ(ε)ίξω, ἔμ(ε)ιξα
μ(ε)ίγνυμαι, ἐμ(ε)ιγνύμην, μ(ε)ίξομαι- μ(ε)ιχθήσομαι -μιγήσομαι, ἐμ(ε)ιξάμην -ἐμ(ε)ίχθην-ἐμίγην, μέμ(ε)ιγμαι, ἐμεμ(ε)ίγμην
μιμνῄσκω, ἐμίμνῃσκον, μνήσω, ἔμνησα                                         
μιμνῄσκομαι, ἐμιμνῃσκόμην, μνήσομαι-μνησθήσομαι, ἐμνησάμην-ἐμνήσθην, μέμνημαι, ἐμεμνήμην.
(το μέμνημαι έχει μονολεκτική υποτακτική μεμνῶμαι, -μνῇ, μνῆται κ.τ.λ., ευκτική μεμνῄμην, -μνῇο,
-μνῇτο κ.τ.λ. και μεμνῴμην, μεμνῷο).


Ν
νέμω, ἔνεμον, νεμῶ, ἔνειμα, νενέμηκα, ἐνενεμήκειν.
νέμομαι, ἐνεμόμην, νεμοῦμαι-νεμηθήσομαι, ἐνειμάμην-ἐνεμήθην, νενέμημαι, ἐνενεμήμην.ΓΛ


Ο
οἰκέω(-ῶ), ᾤκουν, οἰκήσω, ᾤκησα, ᾤκηκα, ᾠκήκειν.
οἴομαι-οἶμαι, ᾠόμην-ᾤμην, οἰήσομαι, ᾠήθην, νενόμικα, ἐνενομίκειν.
ὄλλυμι, ὤλλυν, ὀλῶ, ὤλεσα, ὀλώλεκα, ὀλωλέκειν-ὠλωλέκειν
ὄλλυμαι, ὠλλύμην, ὀλοῦμαι, ὠλόμην, ὄλωλα, ὠλώλειν.
ὄμνυμι -ὀμνύω, ὤμνυν -ὤμνυον, ὀμοῦμαι – ὀμώσω, ὤμοσα, ὀμώμοκα, ὀμωμόκειν

ὁράω(-ῶ), ἑώρων, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα-ἑόρακα – ὄπωπα, ἑωράκειν- ὠπώπειν
ὁρῶμαι, ἑωρώμην, ὀφθήσομαι, εἰδόμην -ὤφθην, ἑώραμαι – ὦμμαι, ἑωράμην – ὤμμην                                                                                    
ὁρμάω-ῶ, ὥρμων, ὁρμήσω, ὥρμησα, ὥρμηκα, ὡρμήκειν                                    
ὁρμέω-ῶ, ὥρμουν, ὁρμήσω, ὥρμησα, ὥρμηκα, ὡρμήκεινΠ
παρανομέω-ῶ, παρενόμουν, παρανομήσω, παρενόμησα, παρανενόμηκα, παρενενομήκειν
παρανομοῦμαι, παρενομούμην, -, παρενομήθην, παρανενόμημαι, παρενενομήμην
πάσχω, ἔπασχον, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα, ἐπεπόνθειν.
πείθω, ἔπειθον, πείσω, ἔπεισα, ἔπιθον, πέπεικα, ἐπεπείκειν
πείθομαι, ἐπειθόμην, πείσομαι-πεισθήσομαι, ἐπιθόμην-ἐπείσθην, πέπεισμαι, ἐπεπείσμην
πειράω-ῶ, ἐπείρων, πειράσω, ἐπείρασα, πεπείρακα, ἐπεπειράκειν
πειράομαι(-ῶμαι), ἐπειρώμην, πειράσομαι-πειραθήσομαι, ἐπειρασάμην-ἐπειράθην, πεπείραμαι, ἐπεπειράμην.
πέμπω, ἔπεμπον, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, ἐπεπόμφειν
πέμπομαι, ἐπεμπόμην, πέμψομαι -πεμφθήσομαι, ἐπεμψάμην – ἐπέμφθην, πέπεμμαι, ἐπεπέμμην
πίνω, ἔπινον, πίομαι, ἔπιον, πέπωκα, ἐπεπώκειν.
πίπτω, ἔπιπτον, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα, ἐπεπτώκειν.
πλέω, ἔπλεον, πλεύσομαι-πλευσοῦμαι, ἔπλευσα, πέπλευκα, ἐπεπλεύκειν.                                                                                  
πλέομαι, ἐπλεόμην, πλευσθήσομαι, ἐπλεύσθην, πέπλευσμαι, ἐπεπλεύσμην
πλήττομαι, ἐπληττόμην, πλήξομαι-πληγήσομαι, ἐπληξάμην-ἐπλήγην, πέπληγμαι, ἐπεπλήγμην.
ποιέω-ῶ, ἐποίουν, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, ἐπεποιήκειν
ποιοῦμαι, ἐποιούμην, ποιήσομαι – ποιηθήσομαι, ἐποιησάμην – ἐποιήθην, πεποίημαι, ἐπεποιήμην
πράττω, ἔπραττον, πράξω, ἔπραξα, πέπραχα, ἐπεπράχειν
πράττομαι, ἐπραττόμην, πράξομαι -πραχθήσομαι, ἐπραξάμην -ἐπράχθην, πέπραγμαι, ἐπεπράγμην
πυνθάνομαι, ἐπυνθανόμην, πεύσομαι, ἐπυθόμην, πέπυσμαι, ἐπεπύσμην.


Ρ
ῥέω, ἔρρεον, ῥεύσομαι -ῥυήσομαι, ἐρρύην


Σ
σημαίνω, ἐσήμαινον, σημανῶ, ἐσήμηνα, σεσήμαγκα
σημαίνομαι, ἐσημαινόμην, σημανοῦμαι -σημανθήσομαι, ἐσημηνάμην -ἐσημάνθην, σεσήμασμαι, ἐσεσημάσμην
σκεδάννυμι, ἐσκεδάννυν -ἐσκεδάννυον, σκεδῶ – σκεδάσω, ἐσκέδασα
σκεδάννυμαι, ἐσκεδαννύμην, σκεδασθήσομαι, ἐσκεδασάμην -ἐσκεδάσθην, ἐσκέδασμαι, ἐσκεδάσμην
σκοπῶ-σκοποῦμαι, ἐσκόπουν-ἐσκοπούμην, σκέψομαι, ἐσκεψάμην, ἔσκεμμαι, ἐσκέμμην.
σκοποῦμαι, ἐσκοπούμην, σκέψομαι-σκεπήσομαι, ἐσκεψάμην-ἐσκέφθην-ἐσκέπην, ἔσκεμμαι, ἐσκέμμην.
σπείρω, ἔσπειρον, σπερῶ, ἔσπειρα, ἔσπαρκα, ἐσπάρκειν.
σπείρομαι, ἐσπειρόμην, σπαρήσομαι, ἐσπάρην, ἔσπαρμαι, ἐσπάρμην.
σπένδω, ἔσπενδον, σπείσω, ἔσπεισα                                                   
σπένδομαι, ἐσπενδόμην, σπείσομαι, ἐσπεισάμην, ἔσπεισμαι, ἐσπείσμην.
στέλλω, ἔστελλον, στελῶ, ἔστειλα, ἔσταλκα, ἐστάλκειν.
στέλλομαι, ἐστελλόμην, σταλήσομαι, ἐστειλάμην-ἐστάλμην-ἐστάλην, ἔσταλμαι, ἐστάλμην.
συλλέγω, συνέλεγον, συλλέξω, συνέλεξα, συνείλοχα, συνειλόχειν.
συλλέγομαι, συνελεγόμην, συλλέξομαι, συλλεχθήσομαι-συλλεγήσομαι, συνελεξάμην- συνελέχθην- συνελέγην, συνείλεγμαι, συνειλέγμην.
σφάλλω, ἔσφαλλον, σφαλῶ, ἔσφηλα, ἔσφαλκα, ἐσφάλκειν.
σφάλλομαι, ἐσφαλλόμην, σφαλοῦμαι-σφαλήσομαι, ἐσφηλάμην-ἐσφάλην, ἔσφαλμαι, ἐσφάλμην.


Τ
τάσσω, ἔτασσον, τάξω, ἔταξα, τέταχα, ἐτετάχειν
τάσσομαι, ἐτασσόμην, τάξομαι-ταχθήσομαι, ἐταξάμην- ἐτάχθην, τέταγμαι, ἐτετάγμην
τείνω, ἔτεινον, τενῶ, ἔτεινα, τέτακα, ἐτετάκειν.
τείνομαι, ἐτεινόμην, τενοῦμαι-ταθήσομαι, ἐτεινάμην-ἐτάθην, τέταμαι, ἐτετάμην.
τελέω-ῶ, ἐτέλουν, τελῶ, ἐτέλεσα, τετέλεκα, ἐτετελέκειν
τελοῦμαι, ἐτελούμην, τελοῦμαι -τελεσθήσομαι, ἐτελεσάμην -ἐτελέσθην, τετέλεσμαι, ἐτετελέσμην
τέμνω, ἔτεμνον, τεμῶ, ἔτεμον, τέτμηκα, ἐτετμήκειν.
τέμνομαι, ἐτεμνόμην, τεμοῦμαι-τμηθήσομαι, ἐτεμόμην-ἐτμήθην, τέτμημαι, ἐτετμήμην.
τίθημι, ἐτίθην, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, ἐτεθήκειν
τίθεμαι, ἐτιθέμην, θήσομαι -τεθήσομαι, ἐθέμην -ἐτέθην, τέθημαι -κεῖμαι, ἐτεθήμην -ἐκείμην
τίκτω, ἔτικτον, τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα, ἐτετόκειν.
τρέπω, ἔτρεπον, τρέψω, ἔτρεψα – ἔτραπον, τέτροφα -τέτραφα, ἐτετρόφειν & ἐτετράφειν                                                                         
τρέπομαι, ἐτρεπόμην, τρέψομαι- τρεφθήσομαι- τραπήσομαι, ἐτρεψάμην- ἐτραπόμην – ἐτρέφθην- ἐτράπην, τέτραμμαι, ἐτετράμμην.
τρέφομαι, ἐτρεφόμην, θρέψομαι-τραφήσομαι, ἐθρεψάμην-ἐτράφην, τέθραμμαι, ἐτεθράμμην.
τρέχω , ἔτρεχον, δραμοῦμαι, ἔδραμον, δεδράμηκα                          
τυγχάνω, ἐτύγχανον, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα, ἐτετυχήκειν.


Υ
ὑπισχνέομαι(-οῦμαι), ὑπισχνούμην, ὑποσχήσομαι, ὑπεσχόμην, ὑπέσχημαι, ὑπεσχήμην.


Φ
φαίνω, ἔφαινον, φανῶ, ἔφηνα, πέφαγκα, ἐπεφάγκειν
φαίνομαι, ἐφαινόμην, φανοῦμαι- φανθήσομαι-φανήσομαι, ἐφηνάμην- ἐφάνθην-ἐφάνην, πέφασμαι – πέφηνα, ἐπεφάσμην- ἐπεφήνην
φέρω, ἔφερον, οἴσω, ἤνεγκον, ἐνήνοχα, ἐνηνόχειν.
φέρομαι, ἐφερόμην, οἴσομαι-οἰσθήσομαι-ἐνεχθήσομαι, ἠνεγκάμην- ἠνεγκόμην- ἠνέχθην, ἐνήνεγμαι, ἐνηνέγμην.
φεύγω, ἔφευγον, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγα, ἐπεφεύγειν.
φημί, ἔφην, φήσω, ἔφησα, εἴρηκα, εἰρήκειν
φθάνω, ἔφθανον, φθάσω-φθήσομαι, ἔφθασα-ἔφθην (φθῶ, φθαίην, φθῆναι, φθάς), ἔφθακα, ἐφθάκειν.
φθείρω, ἔφθειρον, φθερῶ, ἔφθειρα, ἔφθαρκα, ἐφθάρκειν.
φθείρομαι, ἐφθειρόμην, φθεροῦμαι-φθαρήσομαι, ἐφθειράμην-ἐφθάρην, ἔφθαρμαι -ἔφθορα, ἐφθάρμην- ἐφθόρειν.
φύω, ἔφυον, φύσω, ἔφυσα
φύομαι, ἐφυόμην, φύσομαι, ἔφυν (φύω, φύοιμι, φῦναι, φύς-φῦσα-φύν), πέφυκα, ἐπεφύκειν.


Χ
χρή, χρῆν-ἐχρῆν, χρήσει-χρῆσται, ἔχρησε.
χρήομαι(-ῶμαι), ἐχρώμην, χρήσομαι, ἐχρησάμην,
κέχρημαι, ἐκεχρήμην, κεχρήσομαι.

Ψ
ψηφίζω, ἐψήφιζον, ψηφιῶ, ἐψήφισα, ἐψήφικα, ἐψηφίκειν
ψηφίζομαι, ἐψηφιζόμην, ψηφιοῦμαι-ψηφισθήσομαι, ἐψηφισάμην-ἐψηφίσθην, ἐψήφισμαι, ἐψηφίσμην

Ω
ὠνέομαι(-οῦμαι), ἐωνούμην, ὠνήσομαι, ἐπριάμην, ἐώνημαι, ἐωνήμην.