ΓΝΩΣΗ

ΓΝΩΣΗ

Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

Tα είδη του μορίου άν

τα είδη του μορίου άν 

Να χαρακτηρίσετε το είδος του «ἄν» και να δηλωθεί πού ανήκει.
1)Τί δ’, ὦ ταλαῖφρον, εἰ τάδ’ ἐν τούτοις, ἐγὼ λύουσ’ ἂν εἴθ’ ἅπτουσα προσθείμην πλέον; ............................... ......................................................................................................................................................................................... 
2) Οὐκοῦν, ὅταν δὴ μὴ σθένω, πεπαύσομαι. ............................................................................................................
3)Φεύγουσι γὰρ τοι καὶ οἱ θρασεῖς, ὅταν πέλας ἤδη τὸν ᾅδην εἰσορῶσι τοῦ βίου. ............................................... ......................................................................................................................................................................................... 
4) Ὅμως καὶ τούτων ὑπαρχόντων οὐκ ἂν ἀποσταίην ὧν διενοήθην. ....................................................................... ......................................................................................................................................................................................... 
5) Οὗ μεῖζον οὐδὲν ἂν ὑμῖν γένοιτ’ ἀγαθόν. ................................................................................................................ 

6)Ὅθεν δὴ κακὸν αὑτοῖς ἄν τι γενέσθαι προσδοκῶσι, τοῦτο ἀνελεῖν βουλήσονται. ............................................ ......................................................................................................................................................................................... 
7) Οὗτος  οἶδεν  ὅτι  ὅσῳ  ἂν  πλείους  συλλεγῶσιν  εἰς  τὸ  ἄστυ  καὶ  τὸν  Πειραιᾶ,  θᾶττον  τῶν  ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. ..................................................................................................................................... 
8) Ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ’ ᾧ Λακεδαιμονίους ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν  ἡγῶνται. ........................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................... 
9) Ἐπειδὰν μέντοι τοῦτο γένηται, ἡγησόμεθα. ............................................................................................................ 
10)Ἂν αὐτῷ διδῷς ἀργύριον καὶ πείθῃς ἐκεῖνον, ποιήσει καὶ σὲ σοφόν. .................................................................. 
11)Τούτου δ’ ἂν ἐπιτύχοις, εἰ λήγοις τῶν πόνων ἔτι πονεῖν δυνάμενος. ................................................................. 
12)Ὅποτέρων δ’ ἂν δικασθῇ εἶναι τὴν ἀποικίαν, τούτους ἤθελον κρατεῖν. ............................................................ 
13) Εἰ μὴ πατὴρ οἶσθα, εἶπον ἂν σ’ ούκ εὖ φρονεῖν. ..................................................................................................... 
14) Δι’ὃ  καὶ  οἱ  πατέρες  τοὺς  υἱεῖς,  κἂν  ὦσι  σώφρονες,  ὅμως  ἀπὸ  τῶν  πονηρῶν  ἀνθρώπων  εἴργουσι. ....................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... 
15) Ἐπειδὰν  τάχιστα  αὐτοῖς  οἱ  παῖδες  τὰ  λεγόμενα  ξυνιῶσιν,  ἐπ’  αὐτοῖς  παιδαγωγοὺς  θεράποντας ἐφιστᾶσι. ................................................................................................................................................ 
16) Εἰ μὴ ἐγὼ προφυλάττοιμι ὑμᾶς, οὐδ’ ἂν νέμεσθαι δύναισθε. .............................................................................. .........................................................................................................................................................................................
 17) Καὶ γὰρ ἂν τοὺς ἄλλους λάθῃς, σεαυτῷ συνειδήσεις. .......................................................................................... 
18)Οἴονται τοὺς ἀχαρίστους καὶ περὶ θεοὺς ἂν μάλιστα ἀμελῶς ἔχειν. ............................................................... ......................................................................................................................................................................................... 
19) Δεῖ  δὲ  ὑμᾶς  ἐξηγεῖσθαι  τοῖς  ἄλλοις  ξυμμάχοις  ὅπως  ἂν  τάχιστά  τε  καὶ  μάλιστα  βλάπτωμεν τοὺς πολεμίους. ..................................................................................................................................... 
20) Ὅταν νομοθετῶμεν, τοῦθ’ ἡμᾶς προσήκει σκοπεῖν. .............................................................................................. ΟΜΑΔΑ Β’ 1) Ἂν τι λέγῃς παρὰ ταῦτα, μάτην ἐρεῖς. .................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................
 2) Τῷ ἀνδρί, ὃν ἂν ἕλησθε, πείσομαι. ........................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... 
3) Οὐδὲν ἂν ἀκούσαιτε ἡδέως ἀγαθὸν παρὰ Θηβαίων. ............................................................................................. ......................................................................................................................................................................................... 
4) Σὺ μὲν κομίζοις ἂν σεαυτόν. ......................................................................................................................................
 5) Εἰς Θήβας ἡμᾶς πέμψον, ἄν πως διακωλύσωμεν. .................................................................................................. .........................................................................................................................................................................................
 6) Ἤιδεσαν τὴν πόλιν μάλιστ’ ἂν ὀργισθεῖσαν. .......................................................................................................... 7) Οὐκ ἂν δύναιο μὴ καμὼν εὐδαιμονεῖν. ..................................................................................................................... 
8) Καὶ πόσα ἂν ἤδη οἴει μοι χρήματα εἶναι, εἰ συνέλεγον χρυσίον. ......................................................................... 
9) Ἂν ἡμῖν ἀρέσκῃ ἡ παρασκευή, ψηφίσασθε. ............................................................................................................. 
10)Γιγνώσκομεν ὅτι, ὅπου ἂν κρατῶμεν, δυναίμεθα ἂν καὶ σώζεσθαι. ................................................................... .........................................................................................................................................................................................
11) Ὅταν τις πλεῖστα ἔχῃ, πλεῖστοι φθονοῦσι. ............................................................................................................ 12) Ἄκουσον, ὡς ἂν μάθῃς. ............................................................................................................................................... 
13) Οἱ τύραννοι ὃν ἂν βούλωνται πλούσιον παραχρῆμα ἐποίησαν. .......................................................................... ......................................................................................................................................................................................... 
14) Κἂν ὁρῶσι ὑμᾶς ἀθύμους, πάντες κακοὶ ἔσονται. ................................................................................................. 
15) Ἐβούλετ’ ἂν γενέσθαι  τὴν πόλιν  τῆς περιεορακυίας  ταῦτα γιγνόμενα,  ἧς ἂν Ἀρκάδας καὶ  Μεσσηνίους καὶ Ἀργείους θείημεν. .......................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... 
16)Εὖ γὰρ ἴστε, ὅτι τὴν ἐλευθερίαν ἑλοίμην ἂν ἀντὶ ὧν ἔχω πάντων. .................................................................... 
17) Δοκεῖ μοι Ἀρτεμισία βούλεσθαι ἂν ὑμᾶς λαβεῖν τὴν νῆσον. ................................................................................ 
18) Οἶδα αὐτοὺς ἐλευθέρους ἂν ὄντας, εἰ τοῦτο ἔπραξαν. ........................................................................................
 19) Θεοῦ θέλοντος κἂν ἐπὶ ῥιπὸς πλέοις. ..................................................................................................................... 
20) Ὁ παῖς μὴ ἐλθόντος τοῦ ἰατροῦ ἀπέθανεν ἄν. ...............................................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου