ΓΝΩΣΗ

ΓΝΩΣΗ

Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

Αρχικοί χρόνοι ανωμάλων ρημάτων

Αρχικοί χρόνοι ανωμάλων ρημάτων

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ


ἀγγέλω, ἤγγελλον, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἠγγέλκειν.
ἀγγέλομαι, ἠγγελλόμην, ἀγγελθήσομαι, ἠγγειλάμην-ἠγγέλμην-ἠγγέλθην, ἤγγελμαι, ἠγγέλμην.
ἄγωἦγον, ἄξω, ἤγαγον, ἀγήοχα, ἠγηόχειν.
ἄγομαιἠγόμην, ἄξομαι-ἀχθήσομαι, ἠγαγόμην-ἤχθην, ἦγμαι, ἤγμην.
ἀγωνίζομαιἠγωνιζόμην, ἀγωνιοῦμαι-ἀγωνισθήσομαι, ἠγωνισάμην-ἠγωνίσθην, ἠγώνισμαι, ἠγωνίσμην.
αἰνῶ, ᾔνουν, αἰνέσομαι & αἰνέσω, ᾔνεσα, ᾔνεκα, ᾐνέκειν·
αἰνοῦμαι, ᾐνούμην, αἰνεθήσομαι, ᾐνέθην, ᾔνημαι, ᾐνήμην
αἱρέω(-), ᾕρουν, αἱρήσω, εἷλον, ᾕρηκα, ᾑρήκειν.
αἱροῦμαιᾑρούμην, αἱρήσομαι-αἱρεθήσομαι, εἱλόμην-ᾑρέθην, ᾕρημαι, ᾑρήμην.
αἴρωᾖρον, ἀρῶ, ἦρα, ἦρκα, ἤρκειν.
αἴρομαιᾐρόμην, ἀροῦμαι-ἀρθήσομαι, ἠράμην-ἤρθην, ἦρμαι, ἤρμην.
αἰσθάνομαιᾐσθανόμην, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην, ᾔσθημαι, ᾐσθήμην.
αἰσχύνομαιᾐσχυνόμην, αἰσχυνοῦμαι, ᾐσχύνθην, ᾔσχυμμαι, ᾐσχύμμην.
αἰτιάομαι(-ῶμαι), ᾐτιώμην, αἰτιάσομαι, ᾐτιασάμην-ᾐτιάθην, ᾐτίαμαι, ᾐτιάμην.
ἀκούωἤκουον, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα, ἠκηκόειν.
ἁλίσκομαι, ἡλισκόμην, ἁλώσομαι, ἑάλων-ἥλων, ἑάλωκα- ἥλωκα, ἡλώκειν
ἀλλάττομαιἠλλαττόμην, ἀλλάξομαι-ἀλλαχθήσομαι, ἠλλαξάμην-ἠλλάχθην, ἤλλαγμαι, ἠλλάγμην.
ἁμαρτάνωἡμάρτανον, ἁμαρτήσομαι, ἥμαρτον, ἡμάρτηκα, ἡμαρτήκειν.
ἀνέχομαιἠνειχόμην, ἀνέξομαι, ἠνεσχόμην, ὑπομεμένηκα, ὑπεμεμενήκειν.
ἀπεχθάνομαιἀπηχθηνόμην, ἀπεχθήσομαι, ἀπηχθόμην, ἀπήχθημαι, ἀπηχθήμην.
ἀποκρίνομαιἀπεκρινόμην, ἀποκρινοῦμαι, ἀπεκρινάμην, ἀποκέκριμαι, ἀπεκεκρίμην.
ἀπολογέομαι(-οῦμαι), ἀπελογούμην, ἀπολογήσομαι, ἀπελογησάμην-ἀπελογήθην, ἀπολελόγημαι, ἀπελελογήμην.
ἅπτω, ἧπτον, ἅψω, ἧψα·
ἄρχω, ἦρχον, ἄρξω, ἦρξα, ἦρχα, ἤρχειν·
ἄρχομαι, ἠρχόμην, ἄρξομαι & ἀρχθήσομαι, ἠρξάμην & ἤρχθην, ἦργμαι, ἤργμην
ἄχθομαιἠχθόμην, ἀχθέσομαι, ἠχθέσθην, ἤχθημαι, ἠχθήμην.


Β
βαίνω, ἔβαινον, βήσομαι, ἔβην, βέβηκα, ἐβεβήκειν·
βαίνομαι, ἐβαινόμην, -, ἐβάθην, βέβαμαι, –
βάλλωἔβαλλον, βαλῶ, ἔβαλον, βέβληκα, ἐβεβλήκειν.
βάλλομαιἐβαλλόμην, βαλοῦμαι-βληθήσομαι, ἐβαλόμην-ἐβλήθην, βέβλημαι, ἐβεβλήμην.
βούλομαιἐβουλόμην, βουλήσομαι, ἐβουλήθην, βεβούλημαι, ἐβεβουλήμην.


Γ
γίγνομαιἐγιγνόμην, γενήσομαι-γενηθήσομαι, ἐγενόμην-ἐγενήθην, γέγονα-γεγένημαι, ἐγεγόνειν-ἐγεγενήμην.
γιγνώσκω, ἐγίγνωσκον, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἐγνώκειν·
γιγνώσκομαι, ἐγιγνωσκόμην, γνωσθήσομαι, ἐγνώσθην, ἔγνωσμαι, ἐγνώσμην


Δ
δέδοικα & δέδια, ἐδεδοίκειν -ἐδεδίειν, δείσομαι, ἔδεισα
δέχομαιἐδεχόμην, δέξομαι, ἐδεξάμην, δέδεγμαι, ἐδεδέγμην.
δεῖ, ἔδει, δεήσει, ἐδέησε,δεδέηκε, εδεδεήκει
διδράσκω, ἐδίδρασκον, δράσομαι, ἔδραν, δέδρακα, ἐδεδράκειν
δίδωμι, ἐδίδουν, δώσω, ἔδωκα, δέδωκα, ἐδεδώκειν·
δίδομαι, ἐδιδόμην, δώσομαι – δοθήσομαι, ἐδόμην – ἐδόθην, δέδομαι, ἐδεδόμην
δοκέω(-), ἐδόκουν, δόξω, ἔδοξα, δέδοκται, ἐδέδοκτο.
δοκεῖ, ἐδόκει, δόξει, ἔδοξε, δέδοκται, ἐδέδοκτο                              
δράω, ἔδρων, δράσω, ἔδρασα, δέδρακα, ἐδεδράκειν
δύναμαιἐδυνάμην, δυνήσομαι, ἐδυνήθην-ἐδυνάσθην, δεδύνημαι, ἐδεδυνήμην.Ε
ἐάω(-), εἴων, ἐάσω, εἴασα, εἴακα, εἰάκειν.                                       
ἐῶμαι, εἰώμην, ἐάσομαι, εἰάθην, εἴαμαι, εἰάμην
ἐγείρωἤγειρον, ἐγερῶ, ἤγειρα, ἐγήγερκα, ἐγηγέρκειν.
ἐγείρομαιἠγειρόμην, ἐγεροῦμαι-ἐγερθήσομαι, ἠγρόμην-ἠγέρθην, ἐγήγερμαι-ἐγρήγορα, ἐγηγέρμην-ἐγρηγόρειν.
εἰμί, ἦν, ἔσομαι, ἐγενόμην, γέγονα ἐγεγόνειν
εἶμι-ἔρχομαι, ᾖα & ᾔειν, εἶμι, ἦλθον, ἐλήλυθα, ἐληλύθειν ἐλαύνωἤλαυνον, ἐλῶ(άω-ῶ), ἤλασα, ἐλήλακα, ἐληλάκειν.
ἐνθυμέομαι(-οῦμαι), ἐνεθυμούμην, ἐνθυμήσομαι, ἐνεθυμήθην, ἐντεθύμημαι, ἐνετεθυμήμην.
ἐπίσταμαιἠπιστάμην, ἐπιστήσομαι, ἠπιστήθην, ἔγνωκα, ἐγνώκειν.
ἕπομαι, εἱπόμην, ἕψομαι, ἑσπόμην, ἠκολούθηκα, ἠκολουθήκειν.
ἐργάζομαι, εἰργαζόμην, ἐργάσομαι, εἰργασάμην, εἴργασμαι, εἰργάσμην.
ἐρωτάω(-ῶ), ἠρώτων, ἐρήσομαι, ἠρώτησα-ἠρόμην, ἠρώτηκα, ἠρωτήκειν.
ἐρωτῶμαι, ἠρωτώμην, ἐρωτηθήσομαι, ἠρωτήθην, ἠρώτημαι, ἠρωτήμην
εὑρίσκω, ηὕρισκον, εὑρήσω, ηὗρον, ηὕρηκα, ηὑρήκειν.
ἔχω, εἶχον, ἕξω-σχήσω, ἔσχον, ἔσχηκα, ἐσχήκειν.
ἔχομαι, εἰχόμην, ἕξομαι-σχήσομαι, ἐσχόμην, ἔσχημαι, ἐσχήμην.Ζ
ζήω-ῶ, ἔζων, ζήσω –ζήσομαι – βιώσομαι, ἔζησα-ἐβίωσα, ἐβίωνβεβίωκα ἐβεβιώκειν


Η
ἡγέομαι(-οῦμαι), ἡγούμην, ἡγήσομαι-ἡγηθήσομαι, ἡγησάμην-ἡγήθην, ἥγημαι, ἡγήμην.
ἡττάομαι(-ῶμαι), ἡττώμην, ἡττήσομαι-ἡττηθήσομαι, ἡττησάμην-ἡττήθην, ἥττημαι, ἡττήμην.
ἥκω, ἧκον, ἥξω, ἧξα


Θ
θνῄσκω, ἔθνησκον, θανοῦμαι, ἔθανον, τέθνηκα, ἐτεθνήκην       
θέω, ἔθεον, θεύσομαι, ἔδραμον, δεδράμηκα, ἐδεδραμήκειν.
θνῄσκω, ἔθνῃσκον, θανοῦμαι, (ἀπ)έθανον, τέθνηκα, ἐτεθνήκειν.

Ι
ἵημι, ἵην, ἥσω, ἧκα, εἷκα, εἵκειν·
ἵεμαι, ἱέμην, ἥσομαι,ἑθήσομαι, ἡκάμην, εἵμην, εἵθην, εἷμαι, εἵμην
ἱκνέομαι(-οῦμαι), ἱκνούμην, ἵξομαι, ἱκόμην, ἷγμαι, ἵγμην (συνήθως απαντάται ως σύνθετο :ἀφικνοῦμαι).                                                                                                       
 ἵστημι, ἵστην, στήσω, ἔστησα, στήσας ἔχω, στήσας εἶχον
ἵσταμαι, ἱστάμην, στήσομαι,σταθήσομαι, ἐστησάμην,ἔστην,ἐστάθην, ἕστηκα, ἑστήκειν-εἱστήκειν


Κ
καλέω(-ῶ), ἐκάλουν, καλῶ, ἐκάλεσα, κέκληκα, ἐκεκλήκειν.
καλοῦμαι, ἐκαλούμην, καλοῦμαι-κληθήσομαι, ἐκαλεσάμην-ἐκλήθην, κέκλημαι, ἐκεκλήμην.
κάμνω, ἐκαμνον, καμοῦμαι, ἔκαμον, κέκμηκα, ἐκεκμήκειν.
κεῖμαι, ἐκείμην, κείσομαι, ἐκείσθην
κλίνω, ἔκλινον, κλινῶ, ἔκλινα, κέκλικα, ἐκεκλίκειν.
κλίνομαι, ἐκλινόμην, κλινοῦμαι-κλινήσομαι, ἐκλινάμην-ἐκλίθην, κέκλιμαι, ἐκεκλίμην.
κόπτω, ἔκοπτον, κόψω, ἔκοψα, κέκοφα, ἐκεκόφειν
κόπτομαι, ἐκοπτόμην, κόψομαι – κοπήσομαι, ἐκοψάμην – ἐκόπην, κέκομμαι, ἐκεκόμμην
κρίνω, ἔκρινον, κρινῶ, ἔκρινα, κέκρικα, ἐκεκρίκειν.
κρίνομαι, ἐκρινόμην, κρινοῦμαι-κριθήσομαι, ἐκρινάμην-ἐκρίθην, κέκριμαι, ἐκεκρίμην.
κτάομαι(-ῶμαι), ἐκτώμην, κτήσομαι-κτηθήσομαι, ἐκτησάμην-ἐκτήθην, κέκτημαι, ἐκεκτήμην,κεκτήσομαι
κτείνω, ἔκτεινον, κτενῶ, ἔκτεινα, (ἀπ)έκτονα, (ἀπ)εκτόνειν.
Παθητικό: ἀποθνῄκω


Λ
λαγχάνω, ἐλάγχανον, λήξομαι, ἔλαχον, εἴληχα, εἰλήχειν.
λαμβάνω, ἐλάμβανον, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα, εἰλήφειν.
λαμβάνομαι, ἐλαμβανόμην, ληφθήσομαι, ἐλαβόμην-ἐλήφθην, εἴλημμαι, εἰλήμμην.
λανθάνω, ἐλάνθανον, λήσω, ἔλαθον, λέληθα, ἐλελήθειν.
λανθάνομαι, ἐλανθανόμην, λήσομαι-λησθήσομαι, ἐλαθόμην-ἐλήσθην, λέλησμαι, ἐλελήσμην.
λέγω, ἔλεγον, λέξω-ἐρῶ, εἶπον-ἔλεξα-εἶπα, εἴρηκα, εἰρήκειν.
λέγομαι, ἐλεγόμην, λεχθήσομαι-ῥηθήσομαι, ἐλέχθην-ἐρρήθην, εἴρημαι, εἰρήμην.
λείπω, ἔλειπον, λείψω, ἔλειψα-ἔλιπον, λέλοιπα, ἐλελοίπειν.
λείπομαι, ἐλειπόμην, λείψομαι-λειφθήσομαι, ἐλιπόμην-ἐλείφθην, λέλειμμαι, ἐλελείμμην.Μ
μανθάνω, ἐμάνθανον, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα, ἐμεμαθήκειν.
μάχομαι, ἐμαχόμην, μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην, μεμάχημαι, ἐμεμαχήμην
μένω, ἔμενον, μενῶ, ἔμεινα, μεμενηκα, ἐμεμενήκειν
μ(ε)ίγνυμι, ἐμ(ε)ίγνυν, μ(ε)ίξω, ἔμ(ε)ιξα
μ(ε)ίγνυμαι, ἐμ(ε)ιγνύμην, μ(ε)ίξομαι- μ(ε)ιχθήσομαι -μιγήσομαι, ἐμ(ε)ιξάμην -ἐμ(ε)ίχθην-ἐμίγην, μέμ(ε)ιγμαι, ἐμεμ(ε)ίγμην
μιμνῄσκω, ἐμίμνῃσκον, μνήσω, ἔμνησα                                         
μιμνῄσκομαι, ἐμιμνῃσκόμην, μνήσομαι-μνησθήσομαι, ἐμνησάμην-ἐμνήσθην, μέμνημαι, ἐμεμνήμην.
(το μέμνημαι έχει μονολεκτική υποτακτική μεμνῶμαι, -μνῇ, μνῆται κ.τ.λ., ευκτική μεμνῄμην, -μνῇο,
-μνῇτο κ.τ.λ. και μεμνῴμην, μεμνῷο).


Ν
νέμω, ἔνεμον, νεμῶ, ἔνειμα, νενέμηκα, ἐνενεμήκειν.
νέμομαι, ἐνεμόμην, νεμοῦμαι-νεμηθήσομαι, ἐνειμάμην-ἐνεμήθην, νενέμημαι, ἐνενεμήμην.ΓΛ


Ο
οἰκέω(-ῶ), ᾤκουν, οἰκήσω, ᾤκησα, ᾤκηκα, ᾠκήκειν.
οἴομαι-οἶμαι, ᾠόμην-ᾤμην, οἰήσομαι, ᾠήθην, νενόμικα, ἐνενομίκειν.
ὄλλυμι, ὤλλυν, ὀλῶ, ὤλεσα, ὀλώλεκα, ὀλωλέκειν-ὠλωλέκειν
ὄλλυμαι, ὠλλύμην, ὀλοῦμαι, ὠλόμην, ὄλωλα, ὠλώλειν.
ὄμνυμι -ὀμνύω, ὤμνυν -ὤμνυον, ὀμοῦμαι – ὀμώσω, ὤμοσα, ὀμώμοκα, ὀμωμόκειν

ὁράω(-ῶ), ἑώρων, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα-ἑόρακα – ὄπωπα, ἑωράκειν- ὠπώπειν
ὁρῶμαι, ἑωρώμην, ὀφθήσομαι, εἰδόμην -ὤφθην, ἑώραμαι – ὦμμαι, ἑωράμην – ὤμμην                                                                                    
ὁρμάω-ῶ, ὥρμων, ὁρμήσω, ὥρμησα, ὥρμηκα, ὡρμήκειν                                    
ὁρμέω-ῶ, ὥρμουν, ὁρμήσω, ὥρμησα, ὥρμηκα, ὡρμήκεινΠ
παρανομέω-ῶ, παρενόμουν, παρανομήσω, παρενόμησα, παρανενόμηκα, παρενενομήκειν
παρανομοῦμαι, παρενομούμην, -, παρενομήθην, παρανενόμημαι, παρενενομήμην
πάσχω, ἔπασχον, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα, ἐπεπόνθειν.
πείθω, ἔπειθον, πείσω, ἔπεισα, ἔπιθον, πέπεικα, ἐπεπείκειν
πείθομαι, ἐπειθόμην, πείσομαι-πεισθήσομαι, ἐπιθόμην-ἐπείσθην, πέπεισμαι, ἐπεπείσμην
πειράω-ῶ, ἐπείρων, πειράσω, ἐπείρασα, πεπείρακα, ἐπεπειράκειν
πειράομαι(-ῶμαι), ἐπειρώμην, πειράσομαι-πειραθήσομαι, ἐπειρασάμην-ἐπειράθην, πεπείραμαι, ἐπεπειράμην.
πέμπω, ἔπεμπον, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, ἐπεπόμφειν
πέμπομαι, ἐπεμπόμην, πέμψομαι -πεμφθήσομαι, ἐπεμψάμην – ἐπέμφθην, πέπεμμαι, ἐπεπέμμην
πίνω, ἔπινον, πίομαι, ἔπιον, πέπωκα, ἐπεπώκειν.
πίπτω, ἔπιπτον, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα, ἐπεπτώκειν.
πλέω, ἔπλεον, πλεύσομαι-πλευσοῦμαι, ἔπλευσα, πέπλευκα, ἐπεπλεύκειν.                                                                                  
πλέομαι, ἐπλεόμην, πλευσθήσομαι, ἐπλεύσθην, πέπλευσμαι, ἐπεπλεύσμην
πλήττομαι, ἐπληττόμην, πλήξομαι-πληγήσομαι, ἐπληξάμην-ἐπλήγην, πέπληγμαι, ἐπεπλήγμην.
ποιέω-ῶ, ἐποίουν, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, ἐπεποιήκειν
ποιοῦμαι, ἐποιούμην, ποιήσομαι – ποιηθήσομαι, ἐποιησάμην – ἐποιήθην, πεποίημαι, ἐπεποιήμην
πράττω, ἔπραττον, πράξω, ἔπραξα, πέπραχα, ἐπεπράχειν
πράττομαι, ἐπραττόμην, πράξομαι -πραχθήσομαι, ἐπραξάμην -ἐπράχθην, πέπραγμαι, ἐπεπράγμην
πυνθάνομαι, ἐπυνθανόμην, πεύσομαι, ἐπυθόμην, πέπυσμαι, ἐπεπύσμην.


Ρ
ῥέω, ἔρρεον, ῥεύσομαι -ῥυήσομαι, ἐρρύην


Σ
σημαίνω, ἐσήμαινον, σημανῶ, ἐσήμηνα, σεσήμαγκα
σημαίνομαι, ἐσημαινόμην, σημανοῦμαι -σημανθήσομαι, ἐσημηνάμην -ἐσημάνθην, σεσήμασμαι, ἐσεσημάσμην
σκεδάννυμι, ἐσκεδάννυν -ἐσκεδάννυον, σκεδῶ – σκεδάσω, ἐσκέδασα
σκεδάννυμαι, ἐσκεδαννύμην, σκεδασθήσομαι, ἐσκεδασάμην -ἐσκεδάσθην, ἐσκέδασμαι, ἐσκεδάσμην
σκοπῶ-σκοποῦμαι, ἐσκόπουν-ἐσκοπούμην, σκέψομαι, ἐσκεψάμην, ἔσκεμμαι, ἐσκέμμην.
σκοποῦμαι, ἐσκοπούμην, σκέψομαι-σκεπήσομαι, ἐσκεψάμην-ἐσκέφθην-ἐσκέπην, ἔσκεμμαι, ἐσκέμμην.
σπείρω, ἔσπειρον, σπερῶ, ἔσπειρα, ἔσπαρκα, ἐσπάρκειν.
σπείρομαι, ἐσπειρόμην, σπαρήσομαι, ἐσπάρην, ἔσπαρμαι, ἐσπάρμην.
σπένδω, ἔσπενδον, σπείσω, ἔσπεισα                                                   
σπένδομαι, ἐσπενδόμην, σπείσομαι, ἐσπεισάμην, ἔσπεισμαι, ἐσπείσμην.
στέλλω, ἔστελλον, στελῶ, ἔστειλα, ἔσταλκα, ἐστάλκειν.
στέλλομαι, ἐστελλόμην, σταλήσομαι, ἐστειλάμην-ἐστάλμην-ἐστάλην, ἔσταλμαι, ἐστάλμην.
συλλέγω, συνέλεγον, συλλέξω, συνέλεξα, συνείλοχα, συνειλόχειν.
συλλέγομαι, συνελεγόμην, συλλέξομαι, συλλεχθήσομαι-συλλεγήσομαι, συνελεξάμην- συνελέχθην- συνελέγην, συνείλεγμαι, συνειλέγμην.
σφάλλω, ἔσφαλλον, σφαλῶ, ἔσφηλα, ἔσφαλκα, ἐσφάλκειν.
σφάλλομαι, ἐσφαλλόμην, σφαλοῦμαι-σφαλήσομαι, ἐσφηλάμην-ἐσφάλην, ἔσφαλμαι, ἐσφάλμην.


Τ
τάσσω, ἔτασσον, τάξω, ἔταξα, τέταχα, ἐτετάχειν
τάσσομαι, ἐτασσόμην, τάξομαι-ταχθήσομαι, ἐταξάμην- ἐτάχθην, τέταγμαι, ἐτετάγμην
τείνω, ἔτεινον, τενῶ, ἔτεινα, τέτακα, ἐτετάκειν.
τείνομαι, ἐτεινόμην, τενοῦμαι-ταθήσομαι, ἐτεινάμην-ἐτάθην, τέταμαι, ἐτετάμην.
τελέω-ῶ, ἐτέλουν, τελῶ, ἐτέλεσα, τετέλεκα, ἐτετελέκειν
τελοῦμαι, ἐτελούμην, τελοῦμαι -τελεσθήσομαι, ἐτελεσάμην -ἐτελέσθην, τετέλεσμαι, ἐτετελέσμην
τέμνω, ἔτεμνον, τεμῶ, ἔτεμον, τέτμηκα, ἐτετμήκειν.
τέμνομαι, ἐτεμνόμην, τεμοῦμαι-τμηθήσομαι, ἐτεμόμην-ἐτμήθην, τέτμημαι, ἐτετμήμην.
τίθημι, ἐτίθην, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, ἐτεθήκειν
τίθεμαι, ἐτιθέμην, θήσομαι -τεθήσομαι, ἐθέμην -ἐτέθην, τέθημαι -κεῖμαι, ἐτεθήμην -ἐκείμην
τίκτω, ἔτικτον, τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα, ἐτετόκειν.
τρέπω, ἔτρεπον, τρέψω, ἔτρεψα – ἔτραπον, τέτροφα -τέτραφα, ἐτετρόφειν & ἐτετράφειν                                                                         
τρέπομαι, ἐτρεπόμην, τρέψομαι- τρεφθήσομαι- τραπήσομαι, ἐτρεψάμην- ἐτραπόμην – ἐτρέφθην- ἐτράπην, τέτραμμαι, ἐτετράμμην.
τρέφομαι, ἐτρεφόμην, θρέψομαι-τραφήσομαι, ἐθρεψάμην-ἐτράφην, τέθραμμαι, ἐτεθράμμην.
τρέχω , ἔτρεχον, δραμοῦμαι, ἔδραμον, δεδράμηκα                          
τυγχάνω, ἐτύγχανον, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα, ἐτετυχήκειν.


Υ
ὑπισχνέομαι(-οῦμαι), ὑπισχνούμην, ὑποσχήσομαι, ὑπεσχόμην, ὑπέσχημαι, ὑπεσχήμην.


Φ
φαίνω, ἔφαινον, φανῶ, ἔφηνα, πέφαγκα, ἐπεφάγκειν
φαίνομαι, ἐφαινόμην, φανοῦμαι- φανθήσομαι-φανήσομαι, ἐφηνάμην- ἐφάνθην-ἐφάνην, πέφασμαι – πέφηνα, ἐπεφάσμην- ἐπεφήνην
φέρω, ἔφερον, οἴσω, ἤνεγκον, ἐνήνοχα, ἐνηνόχειν.
φέρομαι, ἐφερόμην, οἴσομαι-οἰσθήσομαι-ἐνεχθήσομαι, ἠνεγκάμην- ἠνεγκόμην- ἠνέχθην, ἐνήνεγμαι, ἐνηνέγμην.
φεύγω, ἔφευγον, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγα, ἐπεφεύγειν.
φημί, ἔφην, φήσω, ἔφησα, εἴρηκα, εἰρήκειν
φθάνω, ἔφθανον, φθάσω-φθήσομαι, ἔφθασα-ἔφθην (φθῶ, φθαίην, φθῆναι, φθάς), ἔφθακα, ἐφθάκειν.
φθείρω, ἔφθειρον, φθερῶ, ἔφθειρα, ἔφθαρκα, ἐφθάρκειν.
φθείρομαι, ἐφθειρόμην, φθεροῦμαι-φθαρήσομαι, ἐφθειράμην-ἐφθάρην, ἔφθαρμαι -ἔφθορα, ἐφθάρμην- ἐφθόρειν.
φύω, ἔφυον, φύσω, ἔφυσα
φύομαι, ἐφυόμην, φύσομαι, ἔφυν (φύω, φύοιμι, φῦναι, φύς-φῦσα-φύν), πέφυκα, ἐπεφύκειν.


Χ
χρή, χρῆν-ἐχρῆν, χρήσει-χρῆσται, ἔχρησε.
χρήομαι(-ῶμαι), ἐχρώμην, χρήσομαι, ἐχρησάμην,
κέχρημαι, ἐκεχρήμην, κεχρήσομαι.

Ψ
ψηφίζω, ἐψήφιζον, ψηφιῶ, ἐψήφισα, ἐψήφικα, ἐψηφίκειν
ψηφίζομαι, ἐψηφιζόμην, ψηφιοῦμαι-ψηφισθήσομαι, ἐψηφισάμην-ἐψηφίσθην, ἐψήφισμαι, ἐψηφίσμην

Ω
ὠνέομαι(-οῦμαι), ἐωνούμην, ὠνήσομαι, ἐπριάμην, ἐώνημαι, ἐωνήμην.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου